Executie geschil

EXECUTIE KORT GEDING
telefoonnummer juridisch loket
Executiegeschil 

Wat is een executiegeschil? Een vonnis uitgesproken door de rechter levert een executoriale titel op. Indien de debiteur niet aan de veroordeling in het vonnis voldoet, kan de deurwaarder het vonnis ten uitvoer leggen. Dit noemen we ook wel de executie van het vonnis. Is de veroordeelde het niet eens met het vonnis? Dan heeft deze een aantal mogelijkheden. Een debiteur heeft naast de mogelijkheden van verzet en hoger beroep ook mogelijkheden om de executie tegen te houden in een executiegeschil. 

Executie kort geding

Een executiegeschil wordt ook wel executie kort geding genoemd. Dit is een kort geding waarbij aan de voorzieningenrechter van de rechtbank kan worden gevraagd de executie te staken. Er moet dan sprake zijn van misbruik van recht.

De rol van de rechter bij de beoordeling is hierin beperkt. Het is niet toegestaan dat de rechter in een executie kort geding inhoudelijke bezwaren tegen een vonnis behandeld. Sommige partijen gebruiken deze procedure namelijk als een verkapt hoger beroep of verzet.

Misbruik van recht

De Hoge Raad heeft in haar arrest uit 1983 (Ritzen/Hoekstra) de kaders uiteengezet wanneer er sprake kan zijn van misbruik van recht:

-het te executeren vonnis berust op een feitelijke of juridische misslag;

-er zijn na het vonnis nieuwe feiten aan het licht gekomen of nieuwe feiten doen zich voor op grond waarvan de debiteur als geëxecuteerde in een noodtoestand zal komen te verkeren;

-er zijn feiten of omstandigheden op grond waarvan in redelijkheid geen gebruik mag worden gemaakt van het recht tot executie van het vonnis.

Executiegeschil bij vonnis tot ontruiming in het huurrecht

In een zaak waarin ontruiming van een woning is bepaald, kan de voorzieningenrechter in een executiegeschil de schorsing van de executie bevelen. Dit kan wanneer de rechter van oordeel is dat de executant, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij zijn recht tot executie. Dit zal vaak zo zijn indien hoger beroep is ingesteld.

Kort geding advocaat

Is uw wederpartij een executiegeschil tegen u gestart? Of wilt u juist een executiegeschil starten? Jongeling Advocatuur is ervaren in het voeren van kort geding procedures. Neemt u gerust contact met Patrick op om de mogelijkheden door te spreken. 

 

Advocaat kort geding